Division 1

 

DIVISION 1LEG 1 MAYLEG 2 JULYLEG 3 SEPLEG 4 DECOVER ALL
 1-DATIS TEHRAN       
 (TEHRAN)               
176 1
105 3
172 -
0 0
281  5
 2-DATIS SHEMIRANAT
 (TEHRAN)         
148 2
172 1
105 -
0 0
320 2
 3-TEHRAN
 (TEHRAN) 
119 3
138 2
138  1
172 1
567 1
 4-PERSIAN GULF   
 (TEHRAN) 
91 4
72 4
38 3
105 3
306 3
 
 5-GRIFFIN 1 
 (QAZVIN) 
62 5
5 6
5 4
72 4
144 6
 6-SARI
 (MAZANDARAN) 
34 6
38 5
72 2
138 2
282 4
 7-TORNADO            
 (KERMAN)                
5 7
-
 -
- -
- 7

Division 2
 
DIVISION 2LEG 1 MAYLEG 2 JULYLEG 3 SEPLEG 4 DECOVER ALL
 1-SURENA           
  (TEHRAN)                  
183
145  3
 180
138 2
646  1
 2-SPADE HAKHAMANESHI
 (KHORASAN RAZAVI)
161 2
185 1
104 4
172 1
622 2
 3-SAITAL
 (ISFAHAN)
138 3
45 8
30 6
38 5
251 5
 4-RONIN
 (TEHRAN) 
116 4
85 6
80 5
105 3
386 4
 5-JUBIN LEGEND
 (TEHRAN)
94 5
5 10
- -
- -
99  9
 6-DATIS VISION  
 (TEHRAN) 
           
72 6
25 9
130  3
- -
227  6
 7-DATAM              
 (SEMNAN)        
49 7
165 2
155 2
72 4
441  3
 8-GRIFFIN 2     
 (QAZVIN) 
27 8
105 5
55 7
5 6
192  7
 9-NUMBER 1
 (KHORASAN RAZAVI)  
125 4
- -
- -
- -
125
 10-TORNADO
 (KERMAN) 
- -
125 4
- -
- -
125  8
 11-ATROPAT  
 (TEHRAN)  
- -
65 7
- -
- -
65  10
 12-GRIFFIN 3   
 (QAZVIN)
- -
- -
5 8
- -
5 11
 
 
Division 3
 
DIVISION 3LEG 1 MAYLEG 2 JULYLEG 3 SEPLEG 4 DECOVER ALL
 1-HAMED ASHOORI    
 (KHORAZAN RAZAVI)
 165 1
0 0
 -  -
 -  -
165  3
 2-SHAHAB TEHRAN
 (TEHRAN)
125 3
65 2
 -  -
 -
190  2
3-SHIFELD TABRIZ
 (AZARBAYJAN GHARBI) 
85 4
- -
 -
85
 4-HIRKANIYA
 (GOLESTAN) 
5 5
- -
- - 
5
 5-DATAM
 (SEMNAN)
125 2
125 1
 -
 -
250
 6-HAMZEH
 (SISTAN VA BALOOCHESTAN)
0 -
- -
- -
- -
 - -
 7-SHAHAB TEHRAN 2
 (TEHRAN)
- -
85 3
 -  -
 -  -
85  4

 

© Palm 2021. All Rights Reserved.