Division 1

 

DIVISION 1LEG 1 MAYLEG 2 JULYLEG 3 SEPLEG 4 DECOVER ALL
 1-DATIS TEHRAN       
 (TEHRAN)               
1761
1053
172-
00
281 5
 2-DATIS SHEMIRANAT
 (TEHRAN)         
1482
1721
105-
00
3202
 3-TEHRAN
 (TEHRAN) 
1193
1382
138 1
1721
5671
 4-PERSIAN GULF   
 (TEHRAN) 
914
724
383
1053
3063
 
 5-GRIFFIN 1 
 (QAZVIN) 
625
56
54
724
1446
 6-SARI
 (MAZANDARAN) 
346
385
722
1382
2824
 7-TORNADO            
 (KERMAN)                
57
-
 -
--
--

Division 2
 
DIVISION 2LEG 1 MAYLEG 2 JULYLEG 3 SEPLEG 4 DECOVER ALL
 1-SURENA           
  (TEHRAN)                  
183
145 3
 180
1382
646 1
 2-SPADE HAKHAMANESHI
 (KHORASAN RAZAVI)
1612
1851
1044
1721
6222
 3-SAITAL
 (ISFAHAN)
1383
458
306
385
2515
 4-RONIN
 (TEHRAN) 
1164
856
805
1053
3864
 5-JUBIN LEGEND
 (TEHRAN)
945
510
--
--
99 9
 6-DATIS VISION  
 (TEHRAN) 
           
726
259
130 3
--
227 6
 7-DATAM              
 (SEMNAN)        
497
1652
1552
724
441 3
 8-GRIFFIN 2     
 (QAZVIN) 
278
1055
557
56
192 7
 9-NUMBER 1
 (KHORASAN RAZAVI)  
1254
--
--
--
125
 10-TORNADO
 (KERMAN) 
--
1254
--
--
125 8
 11-ATROPAT  
 (TEHRAN)  
--
657
--
--
65 10
 12-GRIFFIN 3   
 (QAZVIN)
--
--
58
--
511
 
 
Division 3
 
DIVISION 3LEG 1 MAYLEG 2 JULYLEG 3 SEPLEG 4 DECOVER ALL
 1-HAMED ASHOORI    
 (KHORAZAN RAZAVI)
 1651
00
 - -
 - -
165 3
 2-SHAHAB TEHRAN
 (TEHRAN)
1253
652
 - -
 -
190 2
3-SHIFELD TABRIZ
 (AZARBAYJAN GHARBI) 
854
--
 -
85
 4-HIRKANIYA
 (GOLESTAN) 
55
--
-- 
5
 5-DATAM
 (SEMNAN)
1252
1251
 -
 -
250
 6-HAMZEH
 (SISTAN VA BALOOCHESTAN)
0-
--
--
--
 --
 7-SHAHAB TEHRAN 2
 (TEHRAN)
--
853
 - -
 - -
85 4

 

© Palm 2019. All Rights Reserved.